handmade horse hair brush
handmade horse hair brush

handmade horse hair brush


7"W x 2.25"W x 3"H

handwoven horse hair cleaning brush